شرکت لیفتینگ ابزار

واژه‌نامه‌ی انگليسی به فارسی جرثقیل ها ، بالابرها و تجهیزات باربری بخش اول

بالابرها و تجهیزات

A

ACS Automatic Crane Stopper توقف خودکار جرثقيل

Aerial Work Platforms سکوهاي کار هوايي

Air Powered Hoist بالابر موتوري بادي

Anti -Two Blocking ATB قطع‌کن الکتريکي

Anti-Skid سطوح غيرلغزنده

API انستيتو نفت آمريکا

ASME انجمن مهندسين مکانيک امريکا

Automatic crane جرثقيل خودکار

B

Banks man علامت ده

Basket بستن بار به روش سبدي

Bog mat کف پوش فلزي

Boom بوم ـ دکل اصلي

Boom Angle زاويه بوم

Boom Length طول بوم

Boom stops نگهدارنده بوم

Boom truck جرثقيل نصب روي کاميون

Brake ترمز

Brake lining لنت ترمز

Bridge پل

BS استاندارد انگليس

Bumper ضربه‏گير

C

C.G Center Of Gravity مرکز گرانش بار

Cab-operated crane جرثقيل کابين‌دار

Cantilever gantry craneجرثقيل دروازه‌اي ستوني

Carrier کشنده

CCTV Closed Circuit Televisionدوربين‌هاي مدار بسته

Center of rotation مرکز چرخش

Certificate گواهي‌نامه

Chain Block قرقره زنجير

Chain Block قرقره زنجير ـ چين بلاک

Chain Sling زنجير باربرداري

Choker بستن بار به روش خفتي

Clamps گيره‌ها

Clamps گيره‌ها

Clutch کلاچ

Confined space فضاي بسته يا محدود

Construction crane جرثقيل‌هاي ساختماني

Cooling System سيستم خنک‌کننده

CounterweightBallast وزنه تعادلي

Crane جرثقيل – جراثقال

Crane Load Chart جدول بار جرثقيل

Crane Setup نصب جرثفيل

Critical liftingباربرداري در شرايط خاص بحراني

D

Danger Zone محدوده خطر

Dead End قسمت مرده

Dismantle برچيدن يا باز کردن جرثقيل

DOE وزارت انرژي آمريکا

Drum درام

Dynamic Load وزن ديناميک

E

Earth System سيستم ارت يا اتصال زمين

ELCB Earth Leakage Circuit Breakerکليد قطع‌کننده نشتي جريان

Electrical Powered Hoisبالابر موتوري ‌برقي

Erection برپايي يا نصب جرثقيل

ERP Emergency Response Planبرنامه واکنش در شرايط اضطراري

ESD Emergency Shut down Deviceدکمه توقف اضطراري

Evacuate فرار و تخليه

Extension boom بوم افزايشي

Eye Bolt پيچ گوشواره‌اي ـ پيچ حلقه‌دار

F

Filter صافي

Flagman پرچم‌دار

FlatTopTowerCrane

جرثقيل برجي سر صاف

Floating Crane جرثقيل شناور

Floor-operated crane جرثقيل پايه‌دار زميني

Foot Brake ترمز پايي

Front stabilizer جک تعادلي جلو

Fully Extendedجک تعادلي درحالت کاملاً بيرون‌آمده

G

Gantry crane جرثقيل دروازه‌اي

Gross Load وزن ناخالص

Guarding حفاظ‌گذاري

H

HammerheadTowerCraneجرثقيل برجي سر چکشي

Hand Signal علائم دستي

Hand Tools ابزار دستي

heavy lifting باربرداري سنگين

Hoist بالابردن

Hook قلاب

Housekeeping نظم وترتيب

Human Error اشتباه انسان

I

Industrial crane جرثقيل‌هاي صنعتي

Initial Inspection بازرسي مقدماتي

J

Jib بوم کمکي

Jib crane جرثقيل بازويي

Jib mast دکل نگهدارنده بوم کمکي

Joy stick اهرم عملگر چندکاره

JSA Job Safety Analysis آناليز ايمني شغل

K

Knuckle BoomArticulating craneجرثقيل بوم مفصلي

سوالات متداول

دیدگاهتان را بنویسید