شرکت لیفتینگ ابزار

واژه‌نامه‌ی انگليسی به فارسی جرثقیل ها، بالابرها و تجهیزات باربرداری بخش دوم

واژه‌نامه‌ی انگليسی به فارسی جرثقیل ها

L

Lattice Boom Crawlerجرثقيل بوم خشک مشبک زنجيري

Leader فرمانده عمليات

Leveling indicating devicesنشانگرهاي تراز سنجي دستگاه

Lever اهرم‌هاي عملگر يا کنترلي

Lever hoist بالابر اهرمي

Lifting بلندکردن- جابجايي

Lifting Plan طرح يا برنامه باربرداري

LMI نشانگر موقعيت بار

LMILoad Moment Indicatorنشانگر موقعيت بار

Load Chart جدول بار

Load Rating Chart جدول اندازه بار

Load Test تست بار

Loading بارگذاري

Lost Time زمان ازدست رفته کاري

Lubrication روغن‌کاري

M

Main boom بوم اصلي

Main hoist بالابر اصلي

Main Hook قلاب اصلي يا بزرگ

Man Basket بسکت ـ سبد جابجايي نفر

Manual Hoist بالابر دستي

Metal Mesh مش فلزي

Mid Extended جک تعادلي در حالت نيمه‌باز

Mobile crane جرثقيل متحرک

Multiple Crane Liftبلندکردن بار توسط دو يا چند جرثقيل

N

NDT None Destructive Testingآزمون غير مخرب

Net Load وزن خالص

O

Ordinary Lift باربرداري معمولي يا رايج

OSHA اداره ايمني و بهداشت حرفه‌اي آمريکا

Over Loading اضافه بار

Over Pressure بالارفتن فشار

Overhead crane جرثقيل سقفي

P

Pedestal Crane جرثقيل دروازه‌اي پايه ثابت

Pendant push botton صفحه کليد آويزان

Permit To Work مجوز انجام کار

PICPerson In Charge مسئول عمليات

Pinion دنده‌هاي کوچک

Portal Crane جرثقيل دروازه‌اي پايه متحرک

Power- operated crane جرثقيل موتوردار

PPE Personal Protective Equipments

وسايل حفاظت فردي

Pressure Vessels مخازن يا ظروف تحت فشار

Preventive Maintenance Program P.M.Pبرنامه تعمير و نگهداري پيشگيرانه

Pulley قرقره

Pulpit –operated crane جرثقيل سکوني

R

Radius شعاع عملياتي

Rail Sweep گردگير ريل

Range Diagram نمودار ارتفاع و طول بوم

Rear stabilizer جک تعادلي عقب

Remote Control Systemسيستم کنترل ‌از راه ‌دور

Remote operated craneجرثقيل کنترل ‌از راه ‌دور

Reverse Alarm بوق دنده‌عقب

RiggerSlinger سيم‌بکسل‌انداز ـ ريگر

Rigging Accessories متعلقات باربرداري

Rigging Accessoriesمتعلقات يا ضمائم باربرداري

Rings &Links حلقه‌ها و اتصالات

Rough Terrain جرثقيل کارگاهي

S

Safe Traffic Passing گذرگاه عبور ايمن

Safety Drills تمرين يا مانور ايمني

Safety Harness کمربند ايمني

safety latch ضامن ايمني يا شيطانک

Safety sign علائم ايمني

Safety Valve شير ايمني، شير اطمينان

Self-Erecting Tower Craneجرثقيل برجي خود ـ برپا

Semi gantry crane جرثقيل نيمه دروازه‌اي

Shackle شگل

Sheave Gauge شيارسنج

Side Load بار جانبي

Signal man علامت ده

Sling بند-اتصال -تسمه

Sprag گوه

Spreader Beam شاهين

Spreader beam شاهين

Stabilizer Outrigger جک‌هاي تعادلي

Static Inspection بازرسي در حالت ايستا

Static Load وزن استاتيک

Superstructure ساختار فوقاني جرثقيل

Support Test تست نگهدارنده

Swingsystem سيستم چرخش

SWL safe working loadمقدار بار مجاز، ايمن يا استاندارد

Synthetic Webbing Sling Beltتسمه مصنوعي يا بلت

T

Tag line طناب مهار

Telescopic Boom بوم تلسکوپي

Timber چوب، الوار

Tipping واژگوني

Tipping Axis محور واژگوني

Tirfor تير فور

Total load وزن کل

Tower crane جرثقيل برجي

Traveling جابجايي جرثقيل

Trolley واحد متحرک، واگن، ترالي

Truck mounted CRANEجرثقيل نصب روي کاميون بوم تراک

Turnbuckle پيچ تنظيم دوطرفه

Turntable سيني گردان

Two Blockingبرخورد قلاب با انتهاي بوم جرثقيل

U

Unloading تخليه بار

V

Vertical بستن بار به روش عمودي

W

Wall –mounted crane جرثقيل ديواري

Wall- mounted jib craneجرثقيل ديواري‌ـ‌بازويي

Wedge گوه

Wheel mounted crane جرثقيل چرخ‌دار

Winch وينچ

Wire Mesh توري فلزي

Wire Rope طناب فلزي-سيم‌بکسل

WLLWorking Load Limitمقدار بار مجاز، ايمن يا استاندارد

سوالات متداول

دیدگاهتان را بنویسید