شرکت لیفتینگ ابزار

آشنايی با اصطلاحات باربرداری

1- بار اسمي نهاييTotal rated load

ماكزيمم باري است كه در طول بوم و شعاع كار مورد نظر براي باربرداري مجاز شده است. وزن هوك و ديگر ابزارهاي باربرداري به عنوان قسمتي از بار محسوب مي شود.

2- بار اسمیRated load

باري است كه بايستي بالا برده شود كه از كم كردن وزن هوك و ديگر ابزارهاي باربرداري از باراسمي نهايي به دست مي آيد.

3- ظرفيت باربرداریLifting capacity

ماكزيمم بار اسمي نهايی است كه جرثقيل قادر به بلند كردن آن باشد.

4- شعاع كارWorking radius

فاصله افقي در سطح زمين از مركز سوئينگ جرثقيل تا خط عمودي از مركز بار مي باشد.

ماكزيمم شعاع كار، ماكزيمم شعاع كاريست كه جرثقيل در آن قادر به باربرداري باشد.

5- ارتفاع باربرداريLifting height

فاصله عمودي از سطح زمين تا هوك جرثقيل مي باشد.

6- طول بومBoom length

فاصله محوري بين پين اتصال ته بوم و پين اتصال قرقره سر بوم مي باشد.

7- زاويه باربرداريElevation angle

زاويه بين مركز بوم با خط افق مي باشد.

8- طول جيبJib length

فاصله محوري بين پين اتصال قرقره سر بوم و پين اتصال قرقره روي سر جيب مي باشد.

9- زاويه آفست جيبJib offset angle

زاويه بين مركز بوم و مركز جيب مي باشد.

10- سرعت باز شدن بومBoom extension speed

بيشترين سرعت باز شدن تلسكوپ بوم مي باشد.

11- سرعت افزايش زاويه بومBoom elevation speed

زماني كه لازم است تا بوم با كمترين طول از پايين ترين نقطه به بالاترين نقطه خود برسد.

12- سرعت پيچيده شدن سيم بكسلsingle line speed – winding upspeed

بيشترين سرعت پيچيده شدن سيم بكسل در يك دقيقه بر روي درام مي باشد.

13- سرعت هوكHook speed

ماكزيمم سرعت بالا رفتن هوك در دقيقه مي باشد. سرعت هوك از تقسيم سرعت سيم بكسل بر تعداد لای آن بدست مي آيد.

14- سرعت سوئينگSwing speed

بيشترين تعداد گردش دستگاه بر دقيقه مي باشد.

15- بيشترين عكس العمل جك در عمليات Maximum jack reaction inoperation

بيشترين فشار در نقطه اتكا جرثقيل بر روي زمينمحل استقرار جك هاي پايه مي باشد، هنگامي كه جرثقيل با حداكثر بار خود، سوئينگ كند. هنگامي كه جك هاي پايه كاملا باز شده باشند، اين مقدار به عنوان ماكزيمم عكس العمل جك ناميده مي شود. زميني كه جك هاي پايه بر روي آن مستقر مي شود بايد براي اين منظور آماده شده باشد.

مركز ثقل center of gravity

نقطه اي از جسم كه به عنوان مركز وزن آن محسوب مي شود كه معمولا در اجسام متقارن در وسط آن مي باشد و اگر اين نقطه زير قلاب جرثقيل قرار بگيرد بار بصورت تراز بلند مي شود. مركز ثقل بارها معمولا با علامت CG نمايش داده مي شود.

ظرفيت باربرداری جرثقيل

در اين قسمت مي توانيم ظرفيت باربرداري جرثقيل، شعاع كاري و ارتفاع باربرداري را از روي دياگرامي كه در صفحه مشخصات هر جرثقيل وجود دارد، بدست آوريم.

– محاسبه ظرفيت باربرداری

1 مواردی كه در محاسبه ظرفيت باربرداري مؤثر می باشد

سه فاكتور زير بايستی در محاسبه ظرفيت جرثقيل مورد توجه قرار گيرند.
1- استحكام جرثقيل آيا امكان شكست اجزا جرثقيل وجود دارد؟

2- تعادل جرثقيل آيا امكان وجود واژگوني جرثقيل وجود دارد؟

3- ظرفيت قرقره ها آيا وينچ توانايي بالا بردن بار را دارد؟

ظرفيت باربرداري جرثقيل با در نظر گرفتن كوچكترين مقدار هر يك از سه فاكتور بالا محاسبه مي شود.

هنگامي كه شعاع كاري جرثقيل بزرگ باشد، ظرفيت نهايي جرثقيل بر اساس تعادل آن، و هنگامي كه شعاع كاري جرثقيل كوچك باشد، بر اساس استحكام بوم و ديگر اجزا آن محاسبه مي شود

2تعادل و استقرار جرثقيل

براي محاسبه استحكام جرثقيل تحت قوانين مستند، به اين موارد بايستي توجه نمود علاوه بر ظرفيت اسمي جرثقيل، به وزن جرثقيل، نيروي اينرسي و گريز از مركزي كه در نتيجه سوئينگ جرثقيل و بالا بردن بوم بوجود مي آيد، و نيروي باد نيز بايستي توجه نمود.

3 پايداري جرثقيل

براي ايجاد تعادل جرثقيل روي جك هاي جلو و عقب، قوانين مشخصي وجود دارد.

4 كارايي جرثقيل

اعداد جدول بارهاي مجاز نهايي با توجه به جرثقيل مجاز با در نظر گرفتن استحكام و پايداري تعيين مي شود.

– چگونگي محاسبه ظرفيت باربرداري جرثقيل، شعاع كاري و ارتفاع باربرداري از روي جداول باربرداري صورت میگیرد

سوالات متداول

دیدگاهتان را بنویسید