انواع جرثقيل 250 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل 250 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل 250 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

جرثقيل 250 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل 250 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل 250 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعتهانواع جرثقيل 500 كيلوگرم كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل 500 كيلوگرم كيتو ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل 500 كيلوگرم كيتو ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

جرثقيل 500 كيلوگرم كيتو ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل 500 كيلوگرم كيتو ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل 500 كيلوگرم كيتو ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعتهانواع جرثقيل يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

ترولي برقي يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO تك سرعته

ترولي برقي يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو سرعته

جرثقيل يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل يك تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعتهانواع جرثقيل يك و نيم تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل يك و نيم تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل يك و نيم تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

جرثقيل يك و نيم تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل يك و نيم تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل يك و نيم تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعتهانواع جرثقيل دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

ترولي برقي دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITO تك سرعته

ترولي برقي دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو سرعته

جرثقيل دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل دو تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل دوتن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعتهانواع جرثقيل سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

ترولي برقي سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO تك سرعته

ترولي برقي سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو سرعته

جرثقيل سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل سه تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعته

انواع جرثقيل پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

ترولي برقي پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO تك سرعته

ترولي برقي پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو سرعته

جرثقيل پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعته

جرثقيل پنج تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تمام دو سرعتهانواع جرثقيل 10 تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل 10 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل 10 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

جرثقيل 10 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل 10 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعتهانواع جرثقيل 20 تن كيتو ‍‍ژاپن KITOجرثقيل 20 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره تك سرعته

جرثقيل 20 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO دو كاره دو سرعته

جرثقيل 20 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره تك سرعته

جرثقيل 20 تن كيتو ‍‍ژاپن KITO چهار كاره دو سرعتهLiftingabzar تهران خیابان امام خمینی بعد از سی تیر روبروی درمانگاه فرهنگیان پلاک 23
Phone: 02166765835-02155423199
FAX : 02166765772

Email : info@liftingabzar.com